ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นาวี นาควัชระ EI459709351TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 08, 2020 012020000005
ทักษ์ จันทร์แก้ว ED985397845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2019 122019000008
นายปฏิวัติ​ สามารถ ED985396365TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 09, 2019 122019000006
นันทศักดิ์​ หังชาติ EI457900131TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000008
นายเอกนรินทร์ พงษ์พานิช ED965393092TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 25, 2019 112019000006
ภัทรพันธุ์. จำปาเนตร ED985393101TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 25, 2019 112019000007
สุทิศา ทองไพจิตร ED985391410TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 18, 2019 112019000003
ชิตดนัย ชัชวาลวงศ์ ED985391423TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 18, 2019 112019000004
ปิ่นทอง เอมโอฐ ED985391397TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 18, 2019 112019000005
ณัฐกานต์ วงเวียน ED985377316TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 06, 2019 112019000002
นาย อดุลย์ ทองเขียว ED985375099TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 31, 2019 102019000005
ลลิดา กอบลิน ED985369371TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 25, 2019 102019000004
จรูญ พูนปาล ED985370423TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 16, 2019 102019000003
ธันวา วงศ์เสงี่ยม ED965358609TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2019 102019000002
พรรณณภัทร อัศวินสถิตย์ ED985354258TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2019 092019000004
นครินทร์ ED985353270TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 23, 2019 092019000003
พรเพ็ญ สุขพันธุ์ถาวร ED985352597TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 19, 2019 092019000002
ณิชยา อุไรวรรณ์ ED985319106TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 09, 2019 082019000002
Nawee Nakwatchara ED985316039TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 01, 2019 072019000004
รังษี กอวิวัฒนาการ ED985307023TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 30, 2019 072019000003
ธารีรัตน์ จอร์เก็นเซ่น EI038013281TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 20, 2019 10:30 072019000001
นายจามร หวังแก้ว ED985300127TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 28, 2019 10:56 062019000003
สุชาติ แสงมาน EF338339074TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 07, 2019 062019000001
มณฑิรา ED768089036TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 03, 2019 052019000001
สุชาติ แสงมาน ED783815265TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 29, 2019 042019000015
พนม 76804518TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 25, 2019 042019000014
ศุภณัฐ ไพโรหกุล ED768058759TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 24, 2019 042019000012
กันยกร ธรรมโชติ ED768015824TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000008
สุชาติ แสงมาน ED768015798TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000009
นิรุช เสรีวิวัฒนวงศ์ ED768015815TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000007
ประทินทิพย์ จันทรวรรณะ ED76801453TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2019 042019000006
อุมาภรณ์ ชิวปรีชา ED742198422TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2019 042019000005
Anya R. ED742129206 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 05, 2019 042019000003
สมเกียรติ น้อยเปรม ED742177348TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 03, 2019 042019000001
อรสา อินทสอน ED742177379TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 03, 2019 042019000002
วิวัฒน์ รักแต่งาม ED742147536TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2019 08:52 032019000011
อานนท์ พตด้วง ED742133554TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 22, 2019 032019000007
พุทธิพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ED693343109TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2019 032019000002
มธุรา รัตนะมงคลกุล ET337903877TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 29, 2019 12:35 012019000010
พงษปณต รินทตยาธรณ์ ED655358880TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 06, 2019 11:13 012019000004
สมชาย สุนทรไตรทิพย์ ED654691084TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 04, 2019 012019000002
สุธาทิพย์ แสงน้อย EW165010346TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2019 012019000001
นรินทร์ จีรัตน์ EW124122749TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 25, 2018 122018000011
ภาสิรี ถนอมสัตย์ EW124122721TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 25, 2018 122018000012
นันทรัตน์ สามลเกียรติ ED632348650TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2018 08:23 122018000003
วาสนา บุญเพ็ง ED632348646TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2018 08:23 122018000004
รุจิรา คันธา ED632348632TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2018 08:23 122018000005
วีณา สืบเชียง EW136389775TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 27, 2018 122018000013
Nah Nah Station EV983396153TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 24, 2018 11:44 112018000014
อภิรมณ์ พรหมสุข EW002947154TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 18, 2018 112018000011
ชื่อลูกค้า : นาวี นาควัชระ
Tracking number : EI459709351TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : ทักษ์ จันทร์แก้ว
Tracking number : ED985397845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000008
ชื่อลูกค้า : นายปฏิวัติ​ สามารถ
Tracking number : ED985396365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000006
ชื่อลูกค้า : นันทศักดิ์​ หังชาติ
Tracking number : EI457900131TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000008
ชื่อลูกค้า : นายเอกนรินทร์ พงษ์พานิช
Tracking number : ED965393092TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : ภัทรพันธุ์. จำปาเนตร
Tracking number : ED985393101TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
ชื่อลูกค้า : สุทิศา ทองไพจิตร
Tracking number : ED985391410TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : ชิตดนัย ชัชวาลวงศ์
Tracking number : ED985391423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : ปิ่นทอง เอมโอฐ
Tracking number : ED985391397TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐกานต์ วงเวียน
Tracking number : ED985377316TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : นาย อดุลย์ ทองเขียว
Tracking number : ED985375099TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : ลลิดา กอบลิน
Tracking number : ED985369371TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : จรูญ พูนปาล
Tracking number : ED985370423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : ธันวา วงศ์เสงี่ยม
Tracking number : ED965358609TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : พรรณณภัทร อัศวินสถิตย์
Tracking number : ED985354258TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : นครินทร์
Tracking number : ED985353270TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : พรเพ็ญ สุขพันธุ์ถาวร
Tracking number : ED985352597TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : ณิชยา อุไรวรรณ์
Tracking number : ED985319106TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : Nawee Nakwatchara
Tracking number : ED985316039TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
ชื่อลูกค้า : รังษี กอวิวัฒนาการ
Tracking number : ED985307023TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000003
ชื่อลูกค้า : ธารีรัตน์ จอร์เก็นเซ่น
Tracking number : EI038013281TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2019 10:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : นายจามร หวังแก้ว
Tracking number : ED985300127TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 28, 2019 10:56
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000003
ชื่อลูกค้า : สุชาติ แสงมาน
Tracking number : EF338339074TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : มณฑิรา
Tracking number : ED768089036TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : สุชาติ แสงมาน
Tracking number : ED783815265TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000015
ชื่อลูกค้า : พนม
Tracking number : 76804518TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000014
ชื่อลูกค้า : ศุภณัฐ ไพโรหกุล
Tracking number : ED768058759TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000012
ชื่อลูกค้า : กันยกร ธรรมโชติ
Tracking number : ED768015824TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000008
ชื่อลูกค้า : สุชาติ แสงมาน
Tracking number : ED768015798TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000009
ชื่อลูกค้า : นิรุช เสรีวิวัฒนวงศ์
Tracking number : ED768015815TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000007
ชื่อลูกค้า : ประทินทิพย์ จันทรวรรณะ
Tracking number : ED76801453TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000006
ชื่อลูกค้า : อุมาภรณ์ ชิวปรีชา
Tracking number : ED742198422TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000005
ชื่อลูกค้า : Anya R.
Tracking number : ED742129206
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000003
ชื่อลูกค้า : สมเกียรติ น้อยเปรม
Tracking number : ED742177348TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000001
ชื่อลูกค้า : อรสา อินทสอน
Tracking number : ED742177379TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000002
ชื่อลูกค้า : วิวัฒน์ รักแต่งาม
Tracking number : ED742147536TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2019 08:52
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000011
ชื่อลูกค้า : อานนท์ พตด้วง
Tracking number : ED742133554TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000007
ชื่อลูกค้า : พุทธิพงษ์ วิชัยดิษฐ์
Tracking number : ED693343109TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : มธุรา รัตนะมงคลกุล
Tracking number : ET337903877TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019 12:35
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000010
ชื่อลูกค้า : พงษปณต รินทตยาธรณ์
Tracking number : ED655358880TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2019 11:13
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000004
ชื่อลูกค้า : สมชาย สุนทรไตรทิพย์
Tracking number : ED654691084TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000002
ชื่อลูกค้า : สุธาทิพย์ แสงน้อย
Tracking number : EW165010346TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
ชื่อลูกค้า : นรินทร์ จีรัตน์
Tracking number : EW124122749TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000011
ชื่อลูกค้า : ภาสิรี ถนอมสัตย์
Tracking number : EW124122721TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000012
ชื่อลูกค้า : นันทรัตน์ สามลเกียรติ
Tracking number : ED632348650TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2018 08:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000003
ชื่อลูกค้า : วาสนา บุญเพ็ง
Tracking number : ED632348646TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2018 08:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000004
ชื่อลูกค้า : รุจิรา คันธา
Tracking number : ED632348632TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2018 08:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000005
ชื่อลูกค้า : วีณา สืบเชียง
Tracking number : EW136389775TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000013
ชื่อลูกค้า : Nah Nah Station
Tracking number : EV983396153TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 24, 2018 11:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000014
ชื่อลูกค้า : อภิรมณ์ พรหมสุข
Tracking number : EW002947154TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000011
Powered by MakeWebEasy.com