ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ณิชยา อุไรวรรณ์ ED985319106TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 09, 2019 082019000002
Nawee Nakwatchara ED985316039TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 01, 2019 072019000004
รังษี กอวิวัฒนาการ ED985307023TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 30, 2019 072019000003
ธารีรัตน์ จอร์เก็นเซ่น EI038013281TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 20, 2019 10:30 072019000001
นายจามร หวังแก้ว ED985300127TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 28, 2019 10:56 062019000003
สุชาติ แสงมาน EF338339074TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 07, 2019 062019000001
มณฑิรา ED768089036TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 03, 2019 052019000001
สุชาติ แสงมาน ED783815265TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 29, 2019 042019000015
พนม 76804518TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 25, 2019 042019000014
ศุภณัฐ ไพโรหกุล ED768058759TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 24, 2019 042019000012
กันยกร ธรรมโชติ ED768015824TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000008
สุชาติ แสงมาน ED768015798TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000009
นิรุช เสรีวิวัฒนวงศ์ ED768015815TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000007
ประทินทิพย์ จันทรวรรณะ ED76801453TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2019 042019000006
อุมาภรณ์ ชิวปรีชา ED742198422TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2019 042019000005
Anya R. ED742129206 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 05, 2019 042019000003
สมเกียรติ น้อยเปรม ED742177348TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 03, 2019 042019000001
อรสา อินทสอน ED742177379TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 03, 2019 042019000002
วิวัฒน์ รักแต่งาม ED742147536TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2019 08:52 032019000011
อานนท์ พตด้วง ED742133554TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 22, 2019 032019000007
พุทธิพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ED693343109TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2019 032019000002
มธุรา รัตนะมงคลกุล ET337903877TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 29, 2019 12:35 012019000010
พงษปณต รินทตยาธรณ์ ED655358880TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 06, 2019 11:13 012019000004
สมชาย สุนทรไตรทิพย์ ED654691084TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 04, 2019 012019000002
สุธาทิพย์ แสงน้อย EW165010346TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2019 012019000001
นรินทร์ จีรัตน์ EW124122749TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 25, 2018 122018000011
ภาสิรี ถนอมสัตย์ EW124122721TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 25, 2018 122018000012
นันทรัตน์ สามลเกียรติ ED632348650TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2018 08:23 122018000003
วาสนา บุญเพ็ง ED632348646TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2018 08:23 122018000004
รุจิรา คันธา ED632348632TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2018 08:23 122018000005
วีณา สืบเชียง EW136389775TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 27, 2018 122018000013
Nah Nah Station EV983396153TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 24, 2018 11:44 112018000014
อภิรมณ์ พรหมสุข EW002947154TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 18, 2018 112018000011
กัมปนาท น้อยตั้ง EW125446406TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2018 14:33 112018000009
Niphon Thungjai EV203441869TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 14, 2018 112018000008
สุภาพร เมินธนู EQ391013296TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 13, 2018 112018000006
นรินทร์ จีรัตน์ EV731429845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 02, 2018 102018000017
Beau Inso EW002641007TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 26, 2018 11:18 102018000013
พรทิพย์ อโคตมี ED579281309TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 18, 2018 09:21 102018000007
ปริญญา พุ่มไสว EW028461206TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 17, 2018 102018000004
ไก่ เห็นกา EW028461210TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 17, 2018 102018000003
นันทกาญจ์ ลิ้มเจริญ EW029249885TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 14, 2018 102018000002
นลิน ศิรมลพิวัฒน์ EV730967763TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 04, 2018 102018000001
ณัฐพงศ์ ทองเพ็ญ EV704417860TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 24, 2018 092018000004
ธัชชาพัศร์ ธนัตถ์ถิรานัน EV730781980TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 15, 2018 092018000003
ชื่อลูกค้า : ณิชยา อุไรวรรณ์
Tracking number : ED985319106TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : Nawee Nakwatchara
Tracking number : ED985316039TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
ชื่อลูกค้า : รังษี กอวิวัฒนาการ
Tracking number : ED985307023TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000003
ชื่อลูกค้า : ธารีรัตน์ จอร์เก็นเซ่น
Tracking number : EI038013281TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2019 10:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : นายจามร หวังแก้ว
Tracking number : ED985300127TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 28, 2019 10:56
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000003
ชื่อลูกค้า : สุชาติ แสงมาน
Tracking number : EF338339074TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : มณฑิรา
Tracking number : ED768089036TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : สุชาติ แสงมาน
Tracking number : ED783815265TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000015
ชื่อลูกค้า : พนม
Tracking number : 76804518TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000014
ชื่อลูกค้า : ศุภณัฐ ไพโรหกุล
Tracking number : ED768058759TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000012
ชื่อลูกค้า : กันยกร ธรรมโชติ
Tracking number : ED768015824TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000008
ชื่อลูกค้า : สุชาติ แสงมาน
Tracking number : ED768015798TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000009
ชื่อลูกค้า : นิรุช เสรีวิวัฒนวงศ์
Tracking number : ED768015815TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000007
ชื่อลูกค้า : ประทินทิพย์ จันทรวรรณะ
Tracking number : ED76801453TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000006
ชื่อลูกค้า : อุมาภรณ์ ชิวปรีชา
Tracking number : ED742198422TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000005
ชื่อลูกค้า : Anya R.
Tracking number : ED742129206
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000003
ชื่อลูกค้า : สมเกียรติ น้อยเปรม
Tracking number : ED742177348TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000001
ชื่อลูกค้า : อรสา อินทสอน
Tracking number : ED742177379TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000002
ชื่อลูกค้า : วิวัฒน์ รักแต่งาม
Tracking number : ED742147536TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2019 08:52
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000011
ชื่อลูกค้า : อานนท์ พตด้วง
Tracking number : ED742133554TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000007
ชื่อลูกค้า : พุทธิพงษ์ วิชัยดิษฐ์
Tracking number : ED693343109TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : มธุรา รัตนะมงคลกุล
Tracking number : ET337903877TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019 12:35
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000010
ชื่อลูกค้า : พงษปณต รินทตยาธรณ์
Tracking number : ED655358880TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2019 11:13
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000004
ชื่อลูกค้า : สมชาย สุนทรไตรทิพย์
Tracking number : ED654691084TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000002
ชื่อลูกค้า : สุธาทิพย์ แสงน้อย
Tracking number : EW165010346TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
ชื่อลูกค้า : นรินทร์ จีรัตน์
Tracking number : EW124122749TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000011
ชื่อลูกค้า : ภาสิรี ถนอมสัตย์
Tracking number : EW124122721TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000012
ชื่อลูกค้า : นันทรัตน์ สามลเกียรติ
Tracking number : ED632348650TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2018 08:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000003
ชื่อลูกค้า : วาสนา บุญเพ็ง
Tracking number : ED632348646TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2018 08:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000004
ชื่อลูกค้า : รุจิรา คันธา
Tracking number : ED632348632TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2018 08:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000005
ชื่อลูกค้า : วีณา สืบเชียง
Tracking number : EW136389775TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000013
ชื่อลูกค้า : Nah Nah Station
Tracking number : EV983396153TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 24, 2018 11:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000014
ชื่อลูกค้า : อภิรมณ์ พรหมสุข
Tracking number : EW002947154TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000011
ชื่อลูกค้า : กัมปนาท น้อยตั้ง
Tracking number : EW125446406TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2018 14:33
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000009
ชื่อลูกค้า : Niphon Thungjai
Tracking number : EV203441869TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000008
ชื่อลูกค้า : สุภาพร เมินธนู
Tracking number : EQ391013296TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000006
ชื่อลูกค้า : นรินทร์ จีรัตน์
Tracking number : EV731429845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 02, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000017
ชื่อลูกค้า : Beau Inso
Tracking number : EW002641007TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2018 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000013
ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ อโคตมี
Tracking number : ED579281309TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 18, 2018 09:21
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000007
ชื่อลูกค้า : ปริญญา พุ่มไสว
Tracking number : EW028461206TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000004
ชื่อลูกค้า : ไก่ เห็นกา
Tracking number : EW028461210TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000003
ชื่อลูกค้า : นันทกาญจ์ ลิ้มเจริญ
Tracking number : EW029249885TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000002
ชื่อลูกค้า : นลิน ศิรมลพิวัฒน์
Tracking number : EV730967763TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000001
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ ทองเพ็ญ
Tracking number : EV704417860TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000004
ชื่อลูกค้า : ธัชชาพัศร์ ธนัตถ์ถิรานัน
Tracking number : EV730781980TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000003
Powered by MakeWebEasy.com